Nguyên nhân nào gây nên tình trạng rối loạn tài chính của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Xuất bản: 10/09/2020 - Cập nhật: 11/01/2022 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nguyên nhân nào gây nên tình trạng rối loạn tài chính của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau khi Cách mạng tháng Tám thành công ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyên nhân gây nên tình trạng rối loạn tài chính của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau khi Cách mạng tháng Tám thành công là ta buộc phải chấp nhận đồng tiền mất giá quan kim, quốc tệ.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Nhận định nào sau đây là đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Chứng tỏ đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng là sáng tạo.

B. Khẳng định đường lối cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới là sáng tạo.

C. Là thành công của một cuộc cách mạng có tính chất thổ địa và phản đế.

D. Là kết quả của việc thực hiện bản Luận cương chính trị tháng 10-1930.

Điểm chung của Cách mạng tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) ở Việt Nam là có sự kết hợp .

A. đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao.

B. lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang.

C. chiến trường chính và vùng sau lưng địch.

D. của lực lượng vũ trang ba thứ quân.

Thuận lợi cơ bản của nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945 là:

A. dân ta có truyền thống yêu nước, đoàn kết, Đảng ta được tôi luyện và có lãnh tụ thiên tài.

B. phong trào giải dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc lên cao.

C. phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở các nước tư bản phát triển.

D. Chủ nghĩa xã hội dần trở thành hệ thống thế giới.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta phải đối mặt với nhiều kẻ thù, trong đó nguy hiểm nhất là?

A. Thực dân Pháp.

B. Quân Trung Hoa Dân quốc.

C. Phát xít Nhật.

D. Đế quốc Anh.

Để xây dựng một nền tài chính độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám (1945), Quốc hội khóa I đã họp và thống nhất:

A. phát động phong trào “Tuần lễ vàng.

B. cho in và lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước.

C. vận động nhân dân xây dung “Quỹ độc lập?"

D. kêu gọi tinh thẩn tự nguyện đóng góp của nhân dân cả nước.

Sau Cách mạng tháng Tám, nước ta phải đối phó với những khó khăn nào?

A. Nạn đói, nạn dốt, giặc ngoại xâm.

B. Nạn đói, nạn dốt, ngân sách nhà nước trống rỗng.

C. Nạn đói, nạn dốt, ngân sách trống rỗng, chính quyền non trẻ và ngoại xâm, nội phản.

D. Nạn đói, nạn dốt, nội phản.

Lụt và hạn hán đã tác động đến sản xuất nông nghiệp của nước ta sau Cách mạng tháng Tám như thế nào?

A. Ruộng đất không canh tác được.

B. Nửa tổng số ruộng đất không canh tác được.

C. Mất mùa.

D. Năng suất lúa thấp.

Vì sao sau cách mạng tháng Tám, Việt Nam lại rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

A. Cùng lúc đối phó với nhiều thế lực thù địch

B. Việt Nam vẫn chưa được cộng đồng quốc tế công nhận

C. Cùng lúc đối phó với khó khăn trên tất cả các lĩnh vực

D. Ngân sách tài chính của Việt Nam hầu như trống rỗng

Biện pháp nào quan trọng nhất để chính quyền cách mạng kịp thời giải quyết khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám?

A. Dựa vào lòng nhiệt tình yêu nước của nhân dân.

B. Chính phủ kí sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam (31 - 1 - 1946).

C. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước (23 – 11 - 1941).

D. Tiết kiệm chi tiêu.

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X