Điền thêm từ còn thiếu trong câu nói sau của Bác Hồ : Giặc đói, giặc dốt là ...

Xuất bản: 10/09/2020 - Cập nhật: 10/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điền thêm từ còn thiếu trong câu nói sau của Bác Hồ : Giặc đói, giặc dốt là ... của giặc ngoại xâm .

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giặc đói, giặc dốt là Đồng minh của giặc ngoại xâm

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X