Điền thêm từ còn thiếu trong lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch : ... , ... ngay,...

Xuất bản: 10/09/2020 - Cập nhật: 10/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điền thêm từ còn thiếu trong lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch : ... , ... ngay,... nữa. Đó là khẩu hiệu cửa ta ngày nay, đó là cách thiết thực để ta giữ vững quyền tự do độc lập.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tăng gia sản xuất , tăng gia sản xuất ngay, Ttăng gia sản xuất nữa. Đó là khẩu hiệu cửa ta ngày nay, đó là cách thiết thực để ta giữ vững quyền tự do độc lập

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X