Người ta dùng vật B kéo vật A (có khối lượng m_A = 10 kg) chuyển động đều đi

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Người ta dùng vật B kéo vật A (có khối lượng ${m}_{A}$ = 10 kg) chuyển động đều đi trên mặt phẳng nghiêng như hình bên. Biết CD = 4 m, DE = 1m. Bỏ qua ma sát, vật B phải có khối lượng bao nhiêu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


- Tác dụng lên vật A có trọng lượng ${P}_{A}$ và lực kéo F của sợi dây có độ lớn bằng trọng lượng ${P}_{B}$ của vật B.

- Do bỏ qua ma sát nên theo tính chất của mặt phẳng nghiêng ta có:
$\frac{P_A}{F}=\frac{4}{1}=4 \Rightarrow \frac{P_A}{P_B}=4$
$\Rightarrow \frac{m_A}{m_B}=4$
$\Rightarrow m_B=\frac{m_A}{4}=\frac{10}{4}=2,5 kg$
⇒ Đáp án B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X