Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 17 có đáp án

Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 17 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 17 Vật lý lớp 8 Sự chuyển hoá và bảo toàn công năng có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 2. Quan sát dao động một con lắc như hình vẽ. Tại vị trí nào thì thế năng hấp dẫn là lớn nhất, nhỏ nhất?

A. Tại A là lớn nhất, tại B là nhỏ nhất.

B. Tại B là lớn nhất, tại C là nhỏ nhất.

C. Tại C là lớn nhất, tại B là nhỏ nhất.

D. Tại A và C là lớn nhất, tại B là nhỏ nhất.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây đầy đủ nhất khi nói về sự chuyển hóa cơ năng?

A. Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng.

B. Thế năng có thể chuyển hóa thành động năng.

C. Động năng và thế năng có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau, cơ năng không được bảo toàn.

D. Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng và ngược lại.

Câu 4. Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi cơ năng đã chuyển hóa như thế nào?

A. Động năng chuyển hóa thành thế năng.

B. Thế năng chuyển hóa thành động năng.

C. Không có sự chuyển hóa nào.

D. Động năng giảm còn thế năng tăng.

Câu 5. Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự bảo toàn cơ năng.

A. Động năng chỉ có thể chuyển hóa thành thế năng.

B. Thế năng chỉ có thể chuyển hóa thành động năng.

C. Động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng được bảo toàn.

D. Động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng không được bảo toàn.

Câu 6. Quan sát trường hợp quả bóng rơi chạm đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên thế năng và động năng của nó thay đổi như thế nào?

A. Động năng tăng, thế năng giảm.

B. Động năng và thế năng đều tăng.

C. Động năng và thế năng đều giảm.

D. Động năng giảm, thế năng tăng.

Câu 7. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có sự chuyển hóa thế năng thành động năng?

A. Mũi tên được bắn đi từ cung.

B. Nước trên đập cao chảy xuống.

C. Hòn bi lăn từ đỉnh dốc xuống dưới.

D. Cả ba trường hợp trên.

Câu 10. Cho hệ cơ học như hình vẽ, bỏ qua ma sát, khối lượng của lò xo. Lúc đầu hệ cân bằng. Nén lò xo một đoạn l sau đó thả ra.

Khi chuyển động từ M đến O, động năng và thế năng của vật thay đổi như thế nào?

A. Động năng giảm, thế năng tăng.

B. Động năng tăng, thế năng giảm.

C. Động năng và thế năng không thay đổi.

D. Động năng tăng, thế năng không thay đổi.

Câu 13. Quan sát dao động một con lắc như hình vẽ.

Tại vị trí nào thì thế năng hấp dẫn là lớn nhất, nhỏ nhất?

A. Tại A là lớn nhất, tại B là nhỏ nhất

B. Tại B là lớn nhất, tại C là nhỏ nhất

C. Tại C là lớn nhất, tại B là nhỏ nhất

D. Tại A và C là lớn nhất, tại B là nhỏ nhất

Câu 14. Phát biểu nào sau đây đầy đủ nhất khi nói về sự chuyển hóa cơ năng?

A. Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng

B. Thế năng có thể chuyển hóa thành động năng

C. Động năng và thế năng có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau, cơ năng không được bảo toàn

D. Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng và ngược lại

Câu 15. Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi cơ năng đã chuyển hóa như thế nào?

A. Động năng chuyển hóa thành thế năng

B. Thế năng chuyển hóa thành động năng

C. Không có sự chuyển hóa nào

D. Động năng giảm còn thế năng tăng

Câu 16. Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất (bỏ qua ma sát). Nhận xét nào sau đây là sai:

A. Động năng chuyển hóa thành thế năng

B. Thế năng chuyển hóa thành động năng

C. Cơ năng của vật không đổi

D. Thế năng giảm còn động năng tăng

Câu 17. Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự bảo toàn cơ năng

A. Động năng chỉ có thể chuyển hóa thành thế năng

B. Thế năng chỉ có thể chuyển hóa thành động năng

C. Động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng được bảo toàn

D. Động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng không được bảo toàn

Câu 18. Điều nào sau đây là sai khi nói về sự bảo toàn cơ năng

A. Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng

B. Thế năng có thể chuyển hóa thành động năng

C. Động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng được bảo toàn

D. Động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng không được bảo toàn

Câu 19. Quan sát trường hợp quả bóng rơi chạm đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên thế năng và động năng của nó thay đổi thế nào?

A. Động năng tăng, thế năng giảm

B. Động năng và thế năng đều tăng

C. Động năng và thế năng đều giảm

D. Động năng giảm, thế năng tăng

Câu 20. Quan sát trường hợp quả bóng rơi chạm đất, nó nảy lên (bỏ qua ma sát). Trong các phát biểu sau về quá trình nảy lên của quả bóng, phát biểu sai là:

A. Động năng tăng, thế năng giảm

B. Cơ năng của vật là không đổi

C. Động năng chuyển hóa thành thế năng

D. Động năng giảm, thế năng tăng

Câu 21. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có sự chuyển hóa thế năng thành động năng?

A. Mũi tên được bắn đi từ cung

B. Nước trên đập cao chảy xuống

C. Hòn bi lăn từ đỉnh dốc xuống dưới

D. Cả ba trường hợp trên thế năng chuyển hóa thành động năng

Câu 24. Quan sát một hành khách ngồi trong một toa tàu đang chuyển động. Ý kiến nào sau đây là đúng?

A. Người khách có động năng vì người đó đang chuyển động với toa tàu.

B. Người khách không có thế năng vì người đó đang chuyển động trên mặt đất (toa tàu chuyển động trên đường ray).

C. Người khách có cơ năng.

D. Các phát biểu A, B và C đều đúng.

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 17: Sự chuyển hoá và bảo toàn công năng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 13D
Câu 2DCâu 14D
Câu 3DCâu 15B
Câu 4BCâu 16A
Câu 5CCâu 17C
Câu 6DCâu 18D
Câu 7DCâu 19D
Câu 8BCâu 20A
Câu 9BCâu 21D
Câu 10BCâu 22B
Câu 11ACâu 23B
Câu 12BCâu 24D

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X