Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 31/07/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau:
P : 0 , 20AA + 0 , 30Aa + 0 , 50aa = 1
F1 : 0 , 30AA + 0 , 25Aa + 0 , 45aa = 1
F2 : 0 , 40AA + 0 , 20Aa + 0 , 40aa = 1
F3 : 0 , 55AA + 0 , 15Aa + 0 , 30aa = 1
F4 : 0 , 75AA + 0 , 10Aa + 0 , 15aa = 1
Biết A trội hoàn toàn so với a. Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Qua các thế hệ chúng ta sẽ thấy tần số alen thay đổi theo hướng tăng dần tần số alen A và giảm tần số alen a. Đồng thời có sự loại bỏ các cá thể mang kiểu hình lặn (aa). Do vậy, tác động chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ các cá thể mang kiểu hình lặn.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đặc trưng nào sau đây là đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật?

Tỉ lệ giới tính là một đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật.

Loài ưu thế; Loài đặc trưng; Thành phần loài là các đặc trưng cơ bản của quần xã.

Xét về phương diện lí thuyết, nguyên nhân nào sau đây làm cho sự tăng trưởng của quần thể sinh vật bị giới hạn?

Xét về phương diện lí thuyết, nguyên nhân làm cho sự tăng trưởng của quần thể sinh vật bị giới hạn là số lượng kẻ thù tăng lên.

Đặc trưng nào sau đây là một trong những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật?

Đặc trưng cấu trúc tuổi là một trong những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu đây đúng là ở thực vật, cạnh tranh cùng loài có thể dẫn đến hiện tượng tự tỉa thưa.

Điểm giống nhau giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật là:

Quần thể sinh vật và quần xã sinh vật đều là tập hợp nhiều cá thể sinh vật.

Khi nói về nhóm tuổi và cấu trúc tuổi của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Nghiên cứu về nhóm tuổi của quần thể giúp chúng ta bảo vệ và khai thác tài nguyên sinh vật có hiệu quả hơn

Phát biểu nào sau đây về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật là đúng?

Phát biểu ĐÚNG về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật là: Mật độ của quần thể phụ thuộc vào điều kiện của môi trường sống.

Phát biểu nào sau đây về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật là đúng?

Phát biểu ĐÚNG về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật là: Các quần thể có thể có mật độ cá thể khác nhau.

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X