Đầu thế kỉ XX, giai cấp công nhân Việt Nam có những hình thức đấu tranh như

Xuất bản: 29/10/2021 - Cập nhật: 25/08/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Đầu thế kỉ XX, giai cấp công nhân Việt Nam có những hình thức đấu tranh như

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đầu thế kỉ XX, giai cấp công nhân Việt Nam có những hình thức đấu tranh như đấu tranh tự phát, đòi các quyền lợi về kinh tế và tham gia vào một số cuộc bạo động vũ trang chống Pháp

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là gì?

Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là bãi công.

Tại sao trong giai đoạn 1919-1925, giai cấp công nhân vẫn chưa thể vươn lên nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam?

Trong giai đoạn 1919-1925, giai cấp công nhân vẫn chưa thể vươn lên nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam do hạn chế về tổ chức, đường lối và trình độ giác ngộ.
Mặc dù đã có bước phát triển, nhưng nhìn chung trong giai đoạn 1919-1925 giai cấp công nhân vẫn thiếu một tổ chức lãnh đạo thống nhất với đường lối đấu tranh đúng đắn; họ chưa giác ngộ được sứ mệnh lịch sử của mình. Do đó, phong trào công nhân thời kì này vẫn dừng ở trình độ tự phát và còn phụ thuộc vào phong trào yêu nước nói chung. Phải đến giai đoạn 1925 – 1930, giai cấp công nhân mới dần chuyển biến do tác động bởi những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, đặc biệt là phong trào “vô sản hóa” (1928).

Đặc điểm nào mang tính khách quan, quyết định sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của giai cấp công nhân?

Ngoài đặc điểm riêng: bị 3 tầng áp bức bóc lột, kế thừa truyền thống yêu nước dân tộc, có mối quan hệ mật thiết với nông dân. Thì giai cấp công nhân Việt Nam cũng mang đặc điểm chung của giai cấp công nhân thế giới là đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến.

Thái độ chính trị và khả năng cách mạng cửa giai cấp công nhân trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

Thái độ chính trị và khả năng cách mạng cửa giai cấp công nhân trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là có tinh thần hăng hái cách mạng và vươn lên trành giai cấp lãnh đạo.

Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân từ đâu?

Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân từ giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất

Điểm nổi bật của cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son so với các cuộc đấu tranh trước đó của giai cấp công nhân là

Điểm nổi bật của cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son so với các cuộc đấu tranh trước đó của giai cấp công nhân là công nhân đấu tranh nhằm ngăn cản tàu chiến Pháp trở binh lính đàn áp phong trào cách mạng Trung Quốc.

Trong những năm 1919-1929, giai cấp công nhân Việt Nam có đặc điểm nổi bật là

Trong những năm 1919-1929, giai cấp công nhân Việt Nam có đặc điểm nổi bật là sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản.

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vì

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vì giai cấp công nhân có tinh thần Cách mạng triệt để.

Tại sao trong giai đoạn 1919-1925, giai cấp công nhân vẫn chưa thể vươn lên nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam?

Mặc dù đã có bước phát triển, nhưng nhìn chung trong giai đoạn 1919-1925 giai cấp công nhân vẫn thiếu một tổ chức lãnh đạo thống nhất với đường lối đấu tranh đúng đắn; họ chưa giác ngộ được sứ mệnh lịch sử của mình. Do đó, phong trào công nhân thời kì này vẫn dừng ở trình độ tự phát và còn phụ thuộc vào phong trào yêu nước nói chung. Phải đến giai đoạn 1925 – 1930, giai cấp công nhân mới dần chuyển biến do tác động bởi những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, đặc biệt là phong trào “vô sản hóa” (1928).

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X