He is the second man_________in this way this month.

02/12/2020 30

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete each sentence
He is the second man_________in this way this month.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án: C
- Động từ chính trong câu là "is" => cần mệnh đề quan hệ để giải thích cho tân ngữ "the second man".
- Câu đầy đủ là: He is the second man who has been killed in this way this month.
=> mệnh đề quan hệ dạng bị động + danh từ đằng trước có từ "the second" bổ nghĩa
=> rút gọn thành "to be killed"

Tạm dịch:
Anh ta là người đàn ông thứ hai bị giết theo cách này trong tháng này.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X