Two men ________ told everyone exactly what they thought of her.

02/12/2020 260

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete each sentence
Two men ________ told everyone exactly what they thought of her.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
- Động từ chính trong câu là "told" => cần mệnh đề quan hệ để giải thích cho chủ từ "Two men".
- Câu đầy đủ là: Two men who were married to the same woman told everyone exactly what they thought of her.
=> mệnh đề quan hệ dạng bị động => rút gọn còn "married"

Tạm dịch:
Hai người đàn ông kết hôn với cùng một người phụ nữ nói với mọi người chính xác những gì họ nghĩ về cô.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X