Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt HCl , KOH , NaNO3, Na2SO4

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 02/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt các chất chứa trong các ống nghiệm mất nhãn: HCl , KOH , NaNO3, Na2SO4

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

- Sử dụng quỳ tím:

+ Quỳ tím chuyển sang màu đỏ → HCl.

+ Quỳ tím chuyển sang màu xanh → KOH.

+ Quỳ tím không chuyển màu $\rightarrow NaNO _{3}$ và $Na _{2} SO _{4}$.

- Phân biệt $NaNO _{3}$ và $Na _{2} SO _{4}$ : Dùng $BaCl _{2}$

+ Xuất hiện kết tủa trắng $\rightarrow NaNO _{3}$

$BaCl _{2}+ Na _{2} SO _{4} \rightarrow BaSO _{4 \downarrow}+2 NaCl$

+ Không hiện tượng$\rightarrow NaNO _{3}$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Để phân biệt dung dịch axit axetic và rượu etylic ta dùng kim loại nào sau đây

Để phân biệt dung dịch axit axetic và rượu etylic ta dùng kim loại là Zn.
+ Mẩu kẽm phản ứng, có khí thoát ra → CH3COOH
PTHH: Zn + 2CH3COOH → (CH3COO)2Zn + H2
+ Không có hiện tượng gì xuất hiện → C2H5OH.

Để phân biệt dung dịch Na2SO4 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch

Để phân biệt dung dịch Na2SO4 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch BaCl2

Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt dung dịch phenylamoni clorua và axit glutamic?

Dung dịch NaOH dùng để phân biệt dung dịch phenylamoni clorua và axit glutamic.

Dùng thuốc thử nào dưới đây để phân biệt dung dịch saccarozơ, axit axetic, benzen và glucozơ?

Dùng H2O , quỳ tím , dung dịch Ag2O / NH3 để phân biệt dung dịch saccarozơ, axit axetic, benzen và glucozơ.
- Cho 4 mẫu thử hòa tan vào nước và quan sát kĩ:
+ Dung dịch không tan trong nước, nổi lên trên nước là benzen
+ Các dung dịch còn lại tan trong nước

Để phân biệt 2 dung dịch HCl và H2SO4 loãng. Ta dùng một kim loại là

Để phân biệt 2 dung dịch HCl và H2SO4 loãng. Ta dùng một kim loại là Ba
Sử dụng kim loại Ba
+ Nếu có khí thoát ra → HCl
$Ba +2 HCl \rightarrow BaCl _{2}+ H _{2} \uparrow$
+ Nếu vừa có kết tủa trắng xuất hiện vừa có khí thoát ra → $H _{2} SO _{4}$

Dùng thuốc thử nào dưới đây để phân biệt dung dịch saccarozơ, rượu etylic và glucozơ?

Dùng dung dịch Ag2O / NH3 và dung dịch HCl để phân biệt dung dịch saccarozơ, rượu etylic và glucozơ
- Cho lần lượt các dung dịch trên tác dụng với dung dịch Ag2O / NH3
+ Xuất hiện kết tủa → glucozơ
C6H12O6 + Ag2O $\overset {NH3} \rightarrow$C6H12O7 + 2Ag ↓

Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng dung dịch

Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng dung dịch NaOH.
Vì khi cho từ từ dd NaOH đến dư vào AlCl3 có hiện tượng xuât hiện kêt tủa sau đó kết tủa tan, còn KCl thì không có hiện tượng gì.
PTHH
AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3↓
Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Hóa chất dùng để phân biệt dung dịch $MgCl _{2}$ và $AlCl _{3}$ là

Hóa chất dùng để phân biệt dung dịch $MgCl _{2}$ và $AlCl _{3}$ là dung dịch NaOH.

đề trắc nghiệm hóa học 9 mới nhất

X