Trắc nghiệm Hóa 9 bài 12 : Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 12 - Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ có đáp án.

Câu 1. Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:
Câu 2. Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:
Câu 3. Dãy oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch kiềm:
Câu 4. Dãy oxit tác dụng với dung dịch NaOH:
Câu 5. Dãy oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch axit là:
Câu 6. Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít khí CO2 (đktc) bằng một dung dịch chứa 20g NaOH. Muối được tạo thành là:
Câu 7. Hoà tan 6,2g natri oxit vào 193,8g nước thì được dung dịch A. Nồng độ phần trăm của dung dịch A là:
Câu 8. Oxit nào sau đây khi tác dụng với nước tạo ra dung dịch có $pH > 7$ ?
Câu 9. Cho 2,24 lít $CO _{2}$ (đktc) tác dụng với dung dịch $Ba ( OH )_{2}$ dư. Khối lượng chất kết tủa thu được là :
Câu 10. Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt các chất chứa trong các ống nghiệm mất nhãn: HCl , KOH , NaNO3, Na2SO4

đáp án Trắc nghiệm Hóa 9 bài 12 : Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6B
Câu 2DCâu 7A
Câu 3BCâu 8C
Câu 4CCâu 9A
Câu 5CCâu 10C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X