Điền từ còn thiếu vào chỗ trống Để đo cường độ dòng điện qua vật dẫn, ta mắc

26/11/2020 41

Câu Hỏi:
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống
Để đo cường độ dòng điện qua vật dẫn, ta mắc ....................với vật dẫn.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X