Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X