Đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về EU?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về EU?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Đáp án A.
Giải thích:
* Cách 1. Sử dụng phương pháp loại trừ.
- EU là một liên kết khu vực có 27 quốc gia mỗi nước có trình độ phát triển khác nhau nên ý C sai.
- EU là có hoạt động ngoại thương với bên ngoài nên cũng sẽ bị phụ thuộc vào bên ngoài nên ý D sai.
- Tuy EU là khu vực kinh tế phát triển nhưng không thể chi phối toàn bộ nền kinh tế thế giới nên ý B sai.
* Cách 2. Liên hệ bài "Xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế". So sánh số lượng thành viên của các liên kết khu vực, EU có số lượng thành viên nhiều nhất.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X