Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tính chất gì?

Xuất bản: 19/10/2021 - Cập nhật: 19/10/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tính chất gì?

Đáp án và lời giải

Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tính chất một cuộc cách mạng vô sản do giai cấp vô sản lãnh đạo.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 9 mới nhất

X