Choose the word that has main stress placed differently from the others Trắc

02/12/2020 29

Câu Hỏi:
Choose the word that has main stress placed differently from the others
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
constancy /ˈkɒn.stən.si/
activity /ækˈtɪv.ə.ti/
festival /ˈfes.tɪ.vəl/
comment /ˈkɒm.ent/
=> "activity" trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.
Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X