Choose the word that has main stress placed differently from the others Trắc

02/12/2020 380

Câu Hỏi:
Choose the word that has main stress placed differently from the others
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
longevity /lɒnˈdʒev.ə.ti/
parade /pəˈreɪd/
calendar /ˈkæl.ən.dər/
occasion /əˈkeɪ.ʒən/
=> 3 từ "longevity", "parade" và "occasion" đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai
=> Chọn B: calendar (trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất)
Đáp án cần chọn là: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X