Choose the word that has main stress placed differently from the others Trắc

02/12/2020 190

Câu Hỏi:
Choose the word that has main stress placed differently from the others
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
polite /pəˈlaɪt/
pagoda /pəˈɡəʊ.də/
popular /ˈpɒp.jə.lər/
agrarian /əˈɡreə.ri.ən/
=> "polite", "pagoda" và "agrarian" đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai
=> Chọn B: popular (trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất).

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X