Chọn câu đúng:Dòng điện trong mạch có cường độ nhỏ, khi đó:

26/11/2020 32

Câu Hỏi:
Chọn câu đúng:
Dòng điện trong mạch có cường độ nhỏ, khi đó:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X