Câu nào dưới đây nói về nhân tố tiến hóa là đúng

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Câu nào dưới đây nói về nhân tố tiến hóa là đúng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phát biểu đúng là A, yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ bất kỳ alen nào.
Ý B sai, đột biến gen làm thay đổi tần số alen của quần thể rất chậm.
Ý C sai, CLTN không bao giờ loại bỏ hết alen lặn.
Ý D sai, giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X