Để gộp nhiều ô trong bảng thành một ô, ta chọn các ô cần gộp sau đó thực hiện

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Để gộp nhiều ô trong bảng thành một ô, ta chọn các ô cần gộp sau đó thực hiện lệnh:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Lệnh Table → Merge cells để gộp nhiều ô trong bảng thành một ô hoặc sử dụng nút lệnh Merge cells trên thanh công cụ Tables and Borders.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X