Trong Word, thực hiện lệnh Table → Delete → Columns trong bảng để:

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trong Word, thực hiện lệnh Table → Delete → Columns trong bảng để:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong Word để xóa các cột ta thực hiện lệnh Table → Delete → Columns trong bảng hoặc chuột phải chọn Delete Columns.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X