Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 10 có đáp án

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 10 có đáp án

Câu 1. Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?
Câu 2. Tháng 3 - 1921, Đảng Bôsêvích Nga quyết định thực hiện
Câu 3. Người đề xướng chính sách đó là
Câu 4. "NEP" là cụm từ viết tắt của
Câu 5. Trong Chính sách kinh tế mới, ngành kinh tế nào ở Nga chưa được chú trọng thực hiện cải cách
Câu 6. Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới đề ra chủ trương gì?
Câu 7. Chính sách kinh tế mới không đề ra chủ trương nào trong lĩnh vực công nghiệp?
Câu 8. Trong Chính sách kinh tế mới, để nâng cao năng suất lao động đã có nhiều chủ trương quan trọng, ngoại trừ
Câu 9. Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách kinh tế mới không đề cập đến vấn đề nào?
Câu 10. Thực chất của Chính sách kinh tế mới là
Câu 11.

Ý nghĩa lớn nhất đối với Nga khi thực hiện thành công chính sách kinh tế mới là gì?

Câu 12. Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?
Câu 13. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) được thành lập dựa trên yêu cầu nào?
Câu 14. Bốn nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên trong Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết gồm
Câu 15. Yếu tố nào không phải là nguyên tắc tồn tại của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết
Câu 16. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là
Câu 17. Trong thời kì thực hiện công nghiệp hóa, ngành công nghiệp nào chưa được Chính phủ Liên Xô chú trọng đầu tư phát triển
Câu 18. Nhiều kế hoạch dài hạn 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội được tiến hành trong giai đoạn 1928 - 1941 ở Liên Xô là do:
Câu 19. Ý nào không phải là đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Liên Xô trong những năm 1921 - 1941?
Câu 20. Ý nào không phải là thành tựu mà Liên Xô đạt được về văn hóa - giáo dục trong những năm 1921 - 1941?
Câu 21. Thành tựu lớn nhất mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1921 - đến năm 1941 là
Câu 22. Một trong những hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô trong những năm 1921 - 1941 là
Câu 23. Sau Cách mạng tháng Mười, chính quyền Xô viết đã thiết lập quan hệ ngoại giao với:
Câu 24. Ý nào không phản ánh đúng đường lối đối ngoại của Liên Xô trong những năm 1921 - 1941?
Câu 25. Trong những năm 1922 - 1925, những cường quốc tư bản nào công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô?
Câu 26. Năm 1925, Liên Xô đã đạt được những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực đối ngoại là
Câu 27. Năm 1933, thành tựu đối ngoại nổi bật mà Liên Xô đạt được là
Câu 28. Việc nhiều nước công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô chứng tỏ điều gì?
Câu 29. Ý nào sau đây không phản ánh đúng với tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?
Câu 30. Khó khăn mà nước Nga Xô viết gặp phải khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước không phải là:
Câu 31. Tháng 3 - 1921, Đảng Bônsêvích Nga quyết định thực hiện:
Câu 32. Người đề xướng Chính sách kinh tế mới (tháng 3 - 1921) ở nước Nga Xô viết là:
Câu 33. NEP là tên viết tắt của:
Câu 34. Năm 1921, Đảng Bônsêvích đã có biện pháp gì để giải quyết khó khăn?
Câu 35. Trong Chính sách kinh tế mới (NEP) do V.L Lê-nin khởi xướng, lĩnh vực chưa được chú trọng thực hiện cải cách là:
Câu 36. Chính sách kinh tế mới (NEP) quy định thuế lương thực nộp bằng:
Câu 37. Để khôi phục lại nền kinh tế sau cuộc nội chiến, tháng 3 - 1921, Đảng Bônsêvích Nga quyết định:
Câu 38. Thuế lương thực trong Chính sách kinh tế mới do V.I. Lê-nin đề xướng được quy định như thế nào?
Câu 39. Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới đề ra chủ trương:
Câu 40. Sau khi nông dân nộp đủ thuế đã quy định từ trước mùa gieo hạt, số lương thực dư thừa được giải quyết như thế nào?
Câu 41. Trong lĩnh vực công nghiệp, Chính sách kinh tế mới không đề ra chủ trương:
Câu 42. Trong Chính sách kinh tế mới, chủ trương quan trọng được đưa ra để nâng cao năng suất lao động ở nước Nga Xô viết không phải là:
Câu 43. Trong Chính sách kinh tế mới, phần lớn các xí nghiệp đã có sự thay đổi ra sao?
Câu 44. Trong lĩnh vực thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách kinh tế mới không đề cập đến vấn đề nào sau đây?
Câu 45. Để thay thế các loại tiền cũ, năm 1924, Nhà nước phát hành đồng:
Câu 46. Với việc thực hiện Chính sách kinh tế mới, nền kinh tế quốc dân của nước Nga Xô viết có thay đổi gì không?
Câu 47. Chính sách kinh tế mới ở nước Nga Xô viết là:
Câu 48. Ý nghĩa lớn nhất của việc thực hiện Chính sách kinh tế mới ở nước Nga Xô viết là:
Câu 49. Từ Chính sách kinh tế mới ở nước Nga Xô viết, bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể học tập cho công cuộc Đổi mới đất nước hiện nay là:
Câu 50. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước đòi hỏi các dân tộc trên lãnh thổ Xô viết phải
Câu 51. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô) được thành lập dựa trên yêu cầu nào?
Câu 52. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô) được thành lập vào thời gian nào?
Câu 53. Bốn nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên trong Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là:
Câu 54. Tư tưởng chỉ đạo cơ bản của V.I. Lê-nin trong việc thành lập Liên Xô không phải là:
Câu 55. Ngày 21 - 1 - 1924, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Liên Xô?
Câu 56. Người tiếp tục lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Liên Xô trong những năm 1924 - 1953 là:
Câu 57. Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, nhân dân Liên Xô bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ trọng tâm là gì?
Câu 58. Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa theo đường lối ưu tiên phát triển:
Câu 59. Ngành công nghiệp nào sau đây chưa được Chính phủ Liên Xô chú trọng đầu tư phát triển trong thời kì đầu thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa?
Câu 60. Trong 2 năm đầu (1926 - 1927), Liên Xô đã từng bước giải quyết thành công các vấn đề về:
Câu 61. Những kế hoạch dài hạn 5 năm phát triển kinh tế - xã hội được tiến hành trong giai đoạn 1928 - 1941 ở Liên Xô là do?
Câu 62. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ nhất ở Liên Xô được tiến hành trong khoảng thời gian nào?
Câu 63. Thành tựu to lớn mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dụng chủ nghĩa xã hội qua hai kế hoạch 5 năm (1928 - 1932 và 1933 - 1937) là gì?
Câu 64. Năm 1937, sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm bao nhiêu phần trăm tổng sản phẩm quốc dân?
Câu 65. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Liên Xô trong những năm 1925 - 1941?
Câu 66. Ở Liên Xô, thành tựu quan trọng nhất qua hai kế hoạch 5 năm (1928 - 1932 và 1933 - 1937) để nâng cao năng suất lao động trong sản xuất nông nghiệp là gì?
Câu 67. Ý nào sau đây không phải là thành tựu về văn hóa - giáo dục mà Liên Xô đạt được trong những năm 1925 - 1941?
Câu 68. Giai cấp không tồn tại trong xã hội Liên Xô là gì?
Câu 69. Từ năm 1937, nhân dân Liên Xô tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba, nhưng công cuộc xây dụng chủ nghĩa xã hội tạm thời bị gián đoạn bởi:
Câu 70. Một trong những hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong những năm 1925 - 1941 là không thực hiện tốt nguyên tắc nào?
Câu 71. Sau Cách mạng tháng Mười, chính quyền Xô viết đã từng bước thiết lập quan hệ ngoại giao với:
Câu 72. Ý nào sau đây không đúng với chính sách ngoại giao của Liên Xô trong những năm 1925 -1941?
Câu 73. Trong vòng 4 năm (1922 - 1925), các cường quốc tư bản nào lần lượt công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô?
Câu 74. Đầu năm 1925, Liên Xô đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với:
Câu 75. Cường quốc tư bản đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô năm 1933 là:
Câu 76. Việc nhiều nước công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô chứng tỏ được điều gì
Câu 77. Để khôi phục kinh tế sau chiến tranh, tháng 3/1921 Lê nin và đảng Bôn sê vích đã thực hiện:
Câu 78. “NEP” là cụm từ viết tắt của:
Câu 79. Chính sách kinh tế mới do Lê nin khởi xướng vào:
Câu 80. Nhân dân Liên Xô tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước trong khi đang tiến hành kế hoạch 5 năm lần thứ ba vì
Câu 81. Nội dung cơ bản của Chính sách kinh tế mới mà nước Nga thực hiện là

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 10

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 42C
Câu 2CCâu 43D
Câu 3CCâu 44C
Câu 4ACâu 45B
Câu 5CCâu 46C
Câu 6ACâu 47B
Câu 7ACâu 48D
Câu 8BCâu 49D
Câu 9BCâu 50C
Câu 10DCâu 51D
Câu 11CCâu 52D
Câu 12DCâu 53C
Câu 13DCâu 54C
Câu 14DCâu 55D
Câu 15CCâu 56B
Câu 16BCâu 57B
Câu 17BCâu 58B
Câu 18ACâu 59B
Câu 19DCâu 60C
Câu 20CCâu 61A
Câu 21DCâu 62C
Câu 22ACâu 63A
Câu 23DCâu 64B
Câu 24ACâu 65C
Câu 25BCâu 66C
Câu 26ACâu 67D
Câu 27DCâu 68C
Câu 28CCâu 69B
Câu 29DCâu 70D
Câu 30CCâu 71D
Câu 31CCâu 72B
Câu 32BCâu 73D
Câu 33BCâu 74A
Câu 34BCâu 75D
Câu 35DCâu 76C
Câu 36DCâu 77
Câu 37BCâu 78
Câu 38DCâu 79
Câu 39CCâu 80
Câu 40DCâu 81
Câu 41D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X