Người đề xướng chính sách đó là

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 08/04/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Người đề xướng chính sách đó là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Người đề xướng chính sách đó là Lênin

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X