Nước nào ở châu Á tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa vào ngày

Xuất bản: 07/09/2020 - Cập nhật: 07/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nước nào ở châu Á tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa vào ngày 26-1-1950?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nước ở châu Á tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa vào ngày 26-1-1950 là Ấn Độ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X