Trắc nghiệm bài 2 chương 2 Đại số 10 Hàm số y = ax + b

Bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm Toán 10 bài 2 chương 2 Đại số 10 về hàm số y = ax + b có đáp án giúp bạn học tốt hơn

Câu 1. Tìm các giá trị của m để hàm số y = ($m^2$ - m)x + 1 đồng biến trên R.

A. 0 < m < 1

B. $m \in (-\infty ; 0) \bigcup (1; +\infty )$

C. $m=0$ hoặc $m=1$

D. Không tồn tại

Câu 2. Tìm m để hàm số y = (2m + 1)x + m - 3 đồng biến trên R.

A. $m > \frac{1}{2}$

B. $m < \frac{1}{2}$

C. $m < -\frac{1}{2}$

D. $m > -\frac{1}{2}$

Câu 3. Tìm m để hàm số y = m(x +2) - x(2m + 1) nghịch biến trên R.

A. m > -2

B. m < -$\frac{1}{2}$

C. m > -1

D. m > -$\frac{1}{2}$

Câu 6. Tìm a và b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua các điểm A(-2; 1), B(1; -2)

A. a = -2 và b = -1.

B. a = 2 và b = 1.

C. a = 1 và b = 1.

D. a = -1 và b = -1.

Câu 15. Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm A(-1; -5) và tạo với trục Ox một góc bằng $120^o$

A. $d:y=-\sqrt{3}x - \sqrt{3}-5$

B. $d:y=-\sqrt{3}x + \sqrt{3}-5$

C. $d:y=\sqrt{3}x - \sqrt{3}-5$

D. $d:y=-\sqrt{3}x + \sqrt{3}+5$

đáp án Trắc nghiệm bài 2 chương 2 Đại số 10 Hàm số y = ax + b

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 11 B
Câu 2 D Câu 12 D
Câu 3 C Câu 13 D
Câu 4 B Câu 14 D
Câu 5 C Câu 15 A
Câu 6 D Câu 16 B
Câu 7 C Câu 17 C
Câu 8 A Câu 18 D
Câu 9 C Câu 19 A
Câu 10 A

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Các đề khác

X