Biết rằng đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm M(-1; 3) và N(1; 2). Tính

10/12/2020 542

Câu Hỏi:
Biết rằng đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm M(-1; 3) và N(1; 2). Tính tổng S = a + b.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Đồ thị hàm số đi qua các điểm M(-1;3) N(1;2) nên

$\left\{\begin{matrix}-a+b=3\\ a+b=2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}a=-\frac{1}{2}\\b=\frac{5}{2}\end{matrix}\right.\Rightarrow S= a+b =2$

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 10 mới nhất

X