Trắc nghiệm bài 1 chương 2 Đại số 10 Hàm số

Bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm Toán 10 bài 1 chương 2 Đại số 10 về hàm số có đáp án giúp bạn học tốt hơn

Câu 2. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số $y=\frac{1}{x-1}$

A. $M_1(2;1)$

B. $M_2(1;1)$

C. $M_3(2;0)$

D. $M_4(0;-2)$

Câu 5. Cho hàm số y = f (x) = |-5x|. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. f(-1) = 5.

B. f(2) = 10.

C. f(-2) = 10.

D. f($\frac{1}{5}$) = -1.

Câu 7. Tìm tập xác định D của hàm số $y=\frac{3x-1}{2x-2}$

A. D = R

B. D = $(1;+\infty )$

C. D = R\{1}

D. D = $[1; +\infty )$

Câu 8. Tìm tập xác định D của hàm số $y=\frac{2x+1}{x^2-3x+2}$

A. D = R\{1; 2}.

B. D = R\{-2; 1}.

C. D = R\{-2}.

D. D = R.

Câu 9. Tìm tập xác định D của hàm số $y=\sqrt{x+2}-\sqrt{x+3}$

A. D = $[-3; +\infty )$

B. D = $[-2; +\infty )$

C. D = R

D. D = $[2; +\infty )$

Câu 10. Tìm tập xác định D của hàm số $y=\frac{\sqrt{3x-2}+6x}{\sqrt{4-3x}}$

A. $D=[\frac{2}{3};\frac{4}{3})$

B. $D=[\frac{3}{2};\frac{4}{3})$

C. $D=[\frac{2}{3};\frac{3}{4})$

D. $D=[-\infty ;\frac{4}{3})$

Câu 14. Hàm số $y=x+1x-2m+1$ xác định trên [0;1) khi:

A. $m<\frac{1}{2}$

B. $m \geq 1$

C. $m<\frac{1}{2}$ hoặc $m \geq 1$

D. $m \geq 2$ hoặc $m < 1$

Câu 16. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\frac{x+2m+2}{x-m}$ xác định trên (-1; 0)

A. $m > 0$ hoặc $m<-1$

B. $m \leq -1$

C. $m \geq 0$ hoặc $m \leq -1$

D. $m \geq 0$

Câu 17. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\frac{mx}{\sqrt{x-m+2-1}}$ xác định trên (0;1).

A. $m \in (-\infty ;\frac{3}{2}) \bigcup {2}$

B. $m \in (-\infty ;-1) \bigcup {2}$

C. $m \in (-\infty ;1) \bigcup {3}$

D. $m \in (-\infty ;1) \bigcup {2}$

đáp án Trắc nghiệm bài 1 chương 2 Đại số 10 Hàm số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 11 A
Câu 2 A Câu 12 D
Câu 3 C Câu 13 C
Câu 4 B Câu 14 C
Câu 5 D Câu 15 A
Câu 6 B Câu 16 C
Câu 7 C Câu 17 D
Câu 8 B Câu 18 D
Câu 9 B Câu 19 B
Câu 10 A Câu 20 A

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Các đề khác

X