Trắc nghiệm bài các tập hợp số

Bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm Toán 10 bài 4 chương 1 Đại số 10 có đáp án giúp bạn học tốt hơn

Câu 2. Cho $X=\left \{ x\in \mathbb{R} / -2\leq x<5 \right \}$.

Tập $X$ có thể được viết là:

A. ( -2; 5 )

B. $\left [ -2; 5 \right ]$

C. $\left [ -2; 5 \right )$

D. $\left ( -2; 5 \right ]$

Câu 3. Hình vẽ sau đây ( phần không bị gạch) biểu diễn tập hợp nàoimg

A. $x\in \left [ -2; 5 \right )$

B. $\left (-\infty ; -2\right ]\cup (5; +\infty )$

C. $\left (-\infty ; -2\right )\cup (5; +\infty )$

D. $\left (-\infty ; -2\right ]\cap (5; +\infty )$

Câu 4. Cho $X= \left \{ x\in \mathbb{R}:x\leq -1\right \}$.

Tập $X$ có thể được viết là:

A. $\left (-\infty ; -1\right )$

B. $\left (-\infty ; -1\right ]$

C. $\left [ -1;+\infty \right )$

D. $(-1; +\infty )$

Câu 5. Cho các tập hợp :

$M= \left \{ x\in \mathbb{R}:x\geq -3 \right \}$;

$N= \left \{x\in \mathbb{R}:-2\leq x\leq 1 \right \}$;

$P= \left \{ x\in \mathbb{R}:-5
Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. $M\subset N$

A. $S=\left [ -2; 4 \right )\cap \mathbb{N}$

B. $M\supset P$

B. $S=\left [ -2; 4 \right )\cap\mathbb{N}*$

C. $S=\left [ -2; 4 \right )\cap\mathbb{Q}$

C. $N\subset M$

Câu 7: Cho tập hợp $S$ = { -2; -1; 0; 1; 2; 3 }.

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

D. $N\subset P$

D. $S=\left [ -2; 4 \right )\cap\mathbb{Z}$

Câu 6. $\left (-\infty ; 5 \right ]\cap (-2; +\infty )$ là:

A. $( -\infty; -2 )$

B. ( -2; 5 )

C. $\left [ 5;+\infty \right )$

D. $\left (-2; 5 \right ]$

Câu 7. $\left [ -2; 1 \right ]\cup (0; +\infty )$ là:

A. $\left [ -2;+\infty \right )$

B. $\left (0; 1\right ]$

C. $\left [ -2; 0\right )$

D. $\left [ 1;+\infty \right )$

Câu 8. Cho các tập hợp:

$A=\left (-\infty ; \frac{1}{2} \right ]$;

$B= (-2; +\infty )$;

$C= (-3; 2)$

Khi đó tập $ A\cap B\cap C$ là

A. $\left \{ x\in \mathbb{R}:-2

B. $\left \{ x\in \mathbb{R}:-2

C. $\left \{ x\in \mathbb{R}:-2\leq x< \frac{1}{2} \right \}$

D. $\left \{ x\in \mathbb{R}:-3

Câu 9. Cho tập hợp $\left [ 2; 5 \right )$. Tập hợp $C_{R}A$ là:

A. $\left (-\infty ; 2 \right ]\cup (5;+\infty )$

B. $(-\infty ; 2)\cup \left [ 5; +\infty \right )$

C. $\mathbb{R}$ \ $\left (2; 5 \right ]$

D. $(-\infty ; 5)\cap \left [ 2;+\infty \right )$

Câu 10. ( -2; 2 ) \ $\left [ 0; 3\right )$ là:

A. ( -2; 3 )

B. $\left (-2; 0 \right ]$

C. ( -2; 0 )

D. $\left [ -2; 0 \right

Câu 12. Cho

$M= (-\infty ; -3)\cup (2; + \infty )$;

$N= \left [ 5; 7 \right ]$

Khi đó $M\cap N$ là:

A. $\left [ -5; -3 \right )$

B. $\left ( 2; 7 \right )$

C. $\left [ -5; -3 \right )\cap \left [ 2; 7 \right ]$

D. $\left [ -5; -3 \right )\cup \left (2; 7 \right ]$

Câu 18. Cho số thực $a<0$.

Điều kiện cần và đủ để $(-\infty ; 9a)\cap (\frac{4}{a}; +\infty ) \neq $ Ø

A. $-\frac{3}{4}\leq a<0$

B. $-\frac{2}{3}\leq a<0$

C. $-\frac{3}{4}

D. $-\frac{2}{3}\leq a<0$

đáp án Trắc nghiệm bài các tập hợp số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 10 C
Câu 2 C Câu 11 D
Câu 3 B Câu 12 D
Câu 4 B Câu 13 B
Câu 5 C Câu 14 C
Câu 6 D Câu 15 D
Câu 7 A Câu 16 C
Câu 8 A Câu 17 B
Câu 9 B Câu 18 D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X