Trắc nghiệm bài số gần đúng, sai số

Bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm Toán 10 bài 5 chương 1 Đại số 10 có đáp án giúp bạn học tốt hơn

Câu 1. Trong bốn lần cân một lượng hóa chất làm thí nghiệm, ta thu được các kết quả sau với độ chính xác: 0,001$g$; 5,382$g$; 5,384$g$; 5,385$g$; 5,386$g$. Sai số tuyệt đối và chữ số chắc của kết quả là?

A. Sai số tuyệt đối là 0,002$g$ và chữ số chắc là 3 chữ số

B. Sai số tuyệt đối là 0,002$g$ và chữ số chắc là 4 chữ số

C. Sai số tuyệt đối là 0,001$g$ và chữ số chắc là 3 chữ số

D. Sai số tuyệt đối là 0,001$g$ và chữ số chắc là 4 chữ số

Câu 3. Cho $a$ là số gần đúng của số đúng $\bar{a}$. Sai số tuyệt đối của $a$ là:

A. $\Delta _{a}=\bar{a}-a$

B. $\Delta _{a}=a-\bar{a}$

C. $\Delta _{a}=\left | \bar{a} -a\right |$

D. $\Delta _{a}= \left | \frac{\bar{a}}{a} \right |$

Câu 5. Viết các số gần đúng sau dưới dạng chuẩn $a= 467346\pm 12$?

A. $467.10^{3}$

B. $4673.10^{2}$

C. $46735.10$

D. $47.10^{4}$

đáp án Trắc nghiệm bài số gần đúng, sai số

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 10B
Câu 2BCâu 11B
Câu 3BCâu 12C
Câu 4CCâu 13D
Câu 5BCâu 14A
Câu 6ACâu 15B
Câu 7BCâu 16B
Câu 8BCâu 17C
Câu 9CCâu 18B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X