All the astronauts who are orbiting the earth in space capsules are weightless.

02/12/2020 212

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete the sentence.
All the astronauts who are orbiting the earth in space capsules are weightless.
=> All the astronauts _______ the earth in space capsules are weightless.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
- Mệnh đề quan hệ ở thể chủ động, ta chỉ cần dùng cụm hiện tại phân từ (V-ing) để thay thế cho mệnh đề đó.
- Cách rút gọn: Bỏ đại từ quan hệ và động từ "tobe", chỉ giữ lại động từ chính trong mệnh đề quan hệ ở dạng V-ing
All the astronauts who are orbiting the earth in space capsules are weightless.
=> All the astronauts orbiting the earth in space capsules are weightless.
Tạm dịch:
Tất cả các phi hành gia đang quay quanh trái đất trong các khoang kín vũ trụ đều ở trạng thái không trọng lượng.
Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X