All students who don't hand in their papers on time will fail in the exam. =>

02/12/2020 583

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete the sentence.
All students who don't hand in their papers on time will fail in the exam.
=> All students ______ in their papers on time will fail in the exam.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
- Mệnh đề quan hệ ở thể chủ động, ta chỉ cần dùng cụm hiện tại phân từ (V-ing) để thay thế cho mệnh đề đó.
- Cách rút gọn: Bỏ đại từ quan hệ, đưa động từ chính trong mệnh đề quan hệ về nguyên mẫu và thêm đuôi -ing.
- Vì động từ trong mệnh đề quan hệ ở dạng phủ định nên ta thêm "not" trước động từ dạng V-ing
All students who don't hand in their papers on time will fail in the exam.
=> All students not handing in their papers on time will fail in the exam.
Tạm dịch:
Tất cả những học sinh không nộp bài đúng giờ sẽ trượt kỳ thi.
Đáp án cần chọn là: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X