Hàm số y=fracsinxcosleft ( 3x+fracpi 4 right )

19/08/2020 8

Câu Hỏi:
Hàm số $y=\frac{sinx}{cos\left ( 3x+\frac{\pi }{4} \right )}$
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X