Hàm số y=sqrtfrac1+sinx1-cosx có tập xác định là:

19/08/2020 63

Câu Hỏi:
Hàm số $y=\sqrt{\frac{1+sinx}{1-cosx}}$ có tập xác định là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Hàm số $y=\sqrt{\frac{1+sinx}{1-cosx}}$ có tập xác định là $\mathbb{R}\setminus \left \{ k\pi ,k\in \mathbb{Z} \right \}$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X