Số nghiệm của phương trình 4sin22x-2(1+sqrt2)sin2x+sqrt2 trên đoạn left (

19/08/2020 266

Câu Hỏi:
Số nghiệm của phương trình $4sin^{2}2x-2(1+\sqrt{2})sin2x+\sqrt{2}$ trên đoạn $\left ( 0;\pi \right)$ là?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Số nghiệm của phương trình $4sin^{2}2x-2(1+\sqrt{2})sin2x+\sqrt{2}$ trên đoạn $\left ( 0;\pi \right)$ là 4

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X