Số phần tử thuộc tập nghiệm của phương trình tan3x=sqrt3 trong khoảng

19/08/2020 34

Câu Hỏi:
Số phần tử thuộc tập nghiệm của phương trình $tan3x=\sqrt{3}$ trong khoảng $\left [ 0;2\pi \right ]$ là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Số phần tử thuộc tập nghiệm của phương trình $tan3x=\sqrt{3}$ trong khoảng $\left [ 0;2\pi \right ]$ là 6

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X