Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Câu hỏi thảo luận trang 29 SGK GDCD 11

Câu hỏi thảo luận trang 29 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 29 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Quy luật giá trị có những tác động như thế nào trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá?

Câu hỏi thảo luận trang 30 SGK GDCD 11

Câu hỏi thảo luận trang 30 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 30 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em hãy lấy ví dụ về sự tác động điều tiết lưu thông hàng hoá của quy luật giá trị.

Câu hỏi thảo luận trang 32 SGK GDCD 11

Câu hỏi thảo luận trang 32 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 32 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Nội dung và tác động của quy luật giá trị được Nhà nước và công dân vận dụng như thế nào ở nước ta?

Câu hỏi thảo luận trang 33 SGK GDCD 11

Câu hỏi thảo luận trang 33 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 33 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em hãy nên ví dụ khác về sự điều tiết thị trường và ví dụ về chủ trương thực hiện xoá đói, giảm nghèo của Nhà nước mà em biết.

Câu hỏi thảo luận trang 34 SGK GDCD11

Câu hỏi thảo luận trang 34 SGK GDCD11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 34 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em đã hoặc đang có dự định gì để tham gia cùng với gia đình trong việc vận dụng sự tác động kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên của quy luật giá trị?

Câu 1 trang 34 SGK GDCD 11

Câu 1 trang 34 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 1 trang 34 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

Câu 2 trang 35 SGK GDCD 11

Câu 2 trang 35 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 35 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người sản xuất (1, 2, 3) trong biểu đồ sau đây?

Câu 3 trang 35 SGK GDCD 11

Câu 3 trang 35 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 35 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Tại sao quy luật giá trị lại có tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa? Cho ví dụ để minh họa?

Câu 4 trang 35 SGK GDCD 11

Câu 4 trang 35 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 4 trang 35 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Tại sao quy luật giá trị lại có tác động kích thích lực lượng sản xuất phát triển và làm cho năng suất lao động tăng lên?