Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế

  • Giải GDCD 11
11

Hướng dẫn làm bài 1: công dân với sự phát triển kinh tế

Lý thuyết bài 1 GDCD 11: Công dân với sự phát triển kinh tế

Tổng hợp kiến thức lý thuyết Bài 1 GDCD 11: Công dân với sự phát triển kinh tế, kiến thức trọng tâm về lao động, sản xuất ảnh hưởng tới phát triển kinh tế

Câu hỏi thảo luận trang 6 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 6 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Để thực hiện quá trình sản xuất, cần phải có những yếu tố cơ bản nào?

Câu hỏi thảo luận trang 8 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 8 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em hãy tìm thêm ví dụ về các loại từ liệu lao động nói trên.

Câu hỏi thảo luận trang 9 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 9 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Cơ cấu kinh tế là gì?

Câu hỏi thảo luận trang 10 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 10 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em hãy tìm hiểu và nhận xét về cơ cấu kinh tế ngành của địa phương mình.

Câu 1 trang 12 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 1 trang 12 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?

Câu 2 trang 12 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 12 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Hãy chỉ ra những điều kiện khách quan, chủ quan để người có sức lao động thực hiện được quá trình lao động.

Câu 3 trang 12 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 12 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Em hãy trình bày những nội dung cơ bản của phát triển kinh tế và biểu hiện của nó ở nước ta hiện nay.

Câu 4 trang 12 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 4 trang 12 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Em hãy trình bày những nội dung cơ bản của phát triển kinh tế và biểu hiện của nó ở nước ta hiện nay.

Câu 5 trang 12 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 5 trang 12 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Nêu một ví dụ về ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội?
Back to top