Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế

Câu 1 trang 12 SGK GDCD 11

Câu 1 trang 12 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 1 trang 12 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?

Câu 2 trang 12 SGK GDCD 11

Câu 2 trang 12 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 12 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Hãy chỉ ra những điều kiện khách quan, chủ quan để người có sức lao động thực hiện được quá trình lao động.

Câu 3 trang 12 SGK GDCD 11

Câu 3 trang 12 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 12 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Em hãy trình bày những nội dung cơ bản của phát triển kinh tế và biểu hiện của nó ở nước ta hiện nay.

Câu 4 trang 12 SGK GDCD 11

Câu 4 trang 12 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 4 trang 12 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Em hãy trình bày những nội dung cơ bản của phát triển kinh tế và biểu hiện của nó ở nước ta hiện nay.

Câu 5 trang 12 SGK GDCD 11

Câu 5 trang 12 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 5 trang 12 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Nêu một ví dụ về ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội?