Bài 2: Hàng hóa - tiền tệ - thị trường

  • Giải GDCD 11
11

Hướng dẫn làm bài 2: hàng hóa - tiền tệ - thị trường

Lý thuyết bài 2 GDCD 11: Hàng hoá - tiền tệ - thị trường

Tổng hợp kiến thức lý thuyết Bài 2 GDCD 11: Hàng hoá - tiền tệ - thị trường, kiến thức trọng tâm về hàng hoá, tiền tệ và thị trường

Câu hỏi thảo luận trang 14 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 14 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi về hàng hoá, ví dụ về giá trị hàng hoá trong đời sống

Câu hỏi thảo luận trang 15 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 15 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Giá trị của hàng hoá là gì? Bằng cách nào có thể xác định được giá trị của hàng hoá?

Câu hỏi thảo luận trang 16 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 16 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi về lượng giá trị hàng hoá và cách xác định giá trị của hàng hoá.

Câu hỏi thảo luận trang 18 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 18 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Tiền tệ xuất hiện khi nào?

Câu hỏi thảo luận trang 20 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 20 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Tại sao vàng lại có được vai trò tiền tệ?

Câu hỏi thảo luận trang 24 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 24 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi về sự quan trọng của thông tin thị trường đối với người sản xuất hàng hoá.

Câu 1 trang 26 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 1 trang 26 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Hãy cho biết những sản phẩm tiêu dùng nào trong gia đình em là hàng hóa, hoặc không phải là hàng hóa? Vì sao?

Câu 2 trang 26 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 26 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Hãy nêu một số ví dụ thể hiện giá trị sử dụng của hàng hóa được phát hiện dần cùng với sự phát triển của khoa học – kĩ thuật.

Câu 3 trang 26 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 26 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Tại sao giá trị hàng hóa không do thời gian lao động cá biệt quyết định, mà do thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định?
Back to top