Bài 2: Hàng hóa - tiền tệ - thị trường

Câu hỏi thảo luận trang 15 SGK GDCD 11

Câu hỏi thảo luận trang 15 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 15 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Giá trị của hàng hoá là gì? Bằng cách nào có thể xác định được giá trị của hàng hoá?

Câu 1 trang 26 SGK GDCD 11

Câu 1 trang 26 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 1 trang 26 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Hãy cho biết những sản phẩm tiêu dùng nào trong gia đình em là hàng hóa, hoặc không phải là hàng hóa? Vì sao?

Câu 2 trang 26 SGK GDCD 11

Câu 2 trang 26 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 26 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Hãy nêu một số ví dụ thể hiện giá trị sử dụng của hàng hóa được phát hiện dần cùng với sự phát triển của khoa học – kĩ thuật.

Câu 3 trang 26 SGK GDCD 11

Câu 3 trang 26 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 26 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Tại sao giá trị hàng hóa không do thời gian lao động cá biệt quyết định, mà do thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định?