Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

Câu 1 trang 64 SGK GDCD 11

Câu 1 trang 64 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 1 trang 64 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Trình bày khái niệm thành phần kinh tế và căn cứ để xác định thành phần kinh tế ở nước ta.

Câu 2 trang 65 SGK GDCD 11

Câu 2 trang 65 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 65 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Phân tích tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.

Câu 3 trang 65 SGK GDCD 11

Câu 3 trang 65 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 65 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Thành phần kinh tế nhà nước là gì? Phân tích vai trò của thành phần kinh tế nhà nước. Theo em cần phải làm gì để tăng cường vai trò của thành phần kinh tế nhà nước hiện nay ở nước ta?

Câu 4 trang 65 SGK GDCD 11

Câu 4 trang 65 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 4 trang 65 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Thành phần kinh tế tập thể là gì? Vai trò và mối quan hệ giữa nó với thành phần kinh tế nhà nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

Câu 5 trang 65 SGK GDCD 11

Câu 5 trang 65 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 5 trang 65 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Trình bày khái niệm, cơ cấu và vai trò của thành phần kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay.

Câu 6 trang 65 SGK GDCD 11

Câu 6 trang 65 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 6 trang 65 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Thành phần kinh tế tư bản nhà nước là gì? Cho ví dụ. Tại sao nói thành phần kinh tế tư bản nhà nước giữ vai trò là “cầu nối” để đưa sản xuất nhỏ lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

Câu 7 trang 65 SGK GDCD 11

Câu 7 trang 65 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 7 trang 65 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Thành phần kinh tế nhà nước khác với thành phần kinh tế tư bản nhà nước về?

Câu 8 trang 65 SGK GDCD 11

Câu 8 trang 65 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 8 trang 65 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Theo em, sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần, vấn đề tìm kiếm việc làm có gì khác với trước đây khi nền kinh tế nước ta còn tình trạng bao cấp?

Câu 9 trang 65 SGK GDCD 11

Câu 9 trang 65 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 9 trang 65 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Phân tích vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước ở nước ta hiện nay.

Câu 10 trang 65 SGK GDCD 11

Câu 10 trang 65 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 10 trang 65 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Tại sao phải tăng cường vai trò và nâng cao hiệu lực quản lí kinh tế của nhà nước? Theo em, muốn tăng cường vai trò và nâng cao hiệu lực quản lí kinh tế của Nhà nước, cần có những giải pháp nào? Tại sao?