Bài 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Câu hỏi thảo luận trang 44 SGK GDCD 11

Câu hỏi thảo luận trang 44 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 44 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Nội dung và vai trò của quan hệ cung - cầu thể hiện như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hoá ở nước ta hiện nay?

Câu hỏi thảo luận trang 46 SGK GDCD 11

Câu hỏi thảo luận trang 46 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 46 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Quan hệ cung - cầu hàng hoá được Nhà nước, các chủ doanh nghiệp và người tiêu dùng vận dụng như thế nào?

Câu 1 trang 47 SGK GDCD 11

Câu 1 trang 47 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 1 trang 47 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Cầu là gì? Cung là gì? Tại sao người bán và người mua lại quan tâm đến nhu cầu có khả năng thanh toán?

Câu 2 trang 47 SGK GDCD 11

Câu 2 trang 47 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 47 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Phân tích nội dung của quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Câu 3 trang 47 SGK GDCD 11

Câu 3 trang 47 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 47 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Phân tích vai trò của mối quan hệ cung – cầu

Câu 4 trang 47 SGK GDCD 11

Câu 4 trang 47 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 4 trang 47 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Khi là người mua hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây?

Câu 5 trang 48 SGK GDCD 11

Câu 5 trang 48 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 5 trang 48 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Khi là người mua hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây?

Câu 6 trang 48 SGK GDCD 11

Câu 6 trang 48 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 6 trang 48 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em hãy lấy ví dụ minh họa về sự điều tiết của Nhà nước, khi trên thị trường quan hệ cung – cầu bị rối loạn ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Câu 7 trang 48 SGK GDCD 11

Câu 7 trang 48 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 7 trang 48 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Khi nước ta là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), theo em, mối quan hệ cung – cầu về hàng hóa và việc làm sẽ diễn ra như thế nào ?