Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Câu hỏi thảo luận trang 36 SGK GDCD 11

Câu hỏi thảo luận trang 36 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 36 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Cạnh tranh là gì? Tại sao sự cạnh tranh lại là sự cần thiết, khách quan trong sản xuất và lưu thông hàng hoá?

Câu hỏi thảo luận trang 37 SGK GDCD 11

Câu hỏi thảo luận trang 37 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 37 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Mục đích của cạnh tranh là gì? Để đạt mục đích, những người tham gia cạnh tranh thông qua các loại cạnh tranh nào?

Câu 1 trang 42 SGK GDCD 11

Câu 1 trang 42 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 1 trang 42 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Cạnh tranh là gì? Phân tích tính tất yếu khách quan và mục đích của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Câu 2 trang 42 SGK GDCD 11

Câu 2 trang 42 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 42 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Cạnh tranh có những loại nào? Lấy ví dụ để minh họa.

Câu 3 trang 42 SGK GDCD 11

Câu 3 trang 42 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 42 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Khi nước ta là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới (WTO), theo em, tính chất và mức độ cạnh tranh sẽ diễn ra theo hướng nào (êm dịu hay gay gắt quyết liệt)? Tại sao?

Câu 4 trang 42 SGK GDCD 11

Câu 4 trang 42 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 4 trang 42 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Từ tính hai mặt tích cực và hạn chế của cạnh tranh, hãy cho biết Nhà nước cần làm gì để phát huy mặt tích cực và khắc phục được mặt hạn chế của cạnh tranh hiện nay ở nước ta?

Câu 5 trang 42 SGK GDCD 11

Câu 5 trang 42 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 5 trang 42 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Có ý kiến cho rằng: Để phát huy mặt tích cực cuả cạnh tranh ở nước ta hiện nay, Nhà nước chỉ cần để ra giải pháp khắc phục mặt hạn chế của cạnh tranh. Điều đó đúng hay sai? Tại sao?

Câu 6 trang 42 SGK GDCD 11

Câu 6 trang 42 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 6 trang 42 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?