Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Câu hỏi thảo luận trang 49 SGK GDCD 11

Câu hỏi thảo luận trang 49 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 49 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì? Tại sao nước ta phải công nghiệp hoá, hiện đại hoá?

Câu hỏi thảo luận trang 53 SGK GDCD 11

Câu hỏi thảo luận trang 53 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 53 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Công dân có trách nhiệm như thế nào đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước?

Câu hỏi thảo luận trang 54 SGK GDCD 11

Câu hỏi thảo luận trang 54 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 54 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em thấy mình có trách nhiệm gì đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước?

Câu 1 trang 55 SGK GDCD 11

Câu 1 trang 55 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 1 trang 55 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Từ khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, em hãy cho biết tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?

Câu 2 trang 55 SGK GDCD 11

Câu 2 trang 55 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 55 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Trình bày tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Câu 3 trang 55 SGK GDCD 11

Câu 3 trang 55 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 55 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Trình bày tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Câu 4 trang 55 SGK GDCD 11

Câu 4 trang 55 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 4 trang 55 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?

Câu 5 trang 55 SGK GDCD 11

Câu 5 trang 55 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 5 trang 55 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội là gì? Em có nhận xét gì về cơ sở vật chất – kĩ thuật của nước ta hiện nay?