Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Câu 1 trang 95 SGK GDCD 11

Câu 1 trang 95 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 1 trang 95 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Nêu tình hình dân số ở nước ta và tác động của nó đối với mọi mặt của đời sống xã hội. Hãy tìm hiểu về mật độ dân số ở địa phương em và so sánh với mật độ dân số trung bình của cả nước.

Câu 2 trang 95 SGK GDCD 11

Câu 2 trang 95 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 95 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?

Câu 3 trang 95 SGK GDCD 11

Câu 3 trang 95 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 95 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em hãy giải thích và nêu lên thái độ của mình đối với những quan niệm sau: Trời sinh voi, trời sinh cỏ; Đông con hơn nhiều của; Trọng nam khinh nữ.

Câu 4 trang 95 SGK GDCD 11

Câu 4 trang 95 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 4 trang 95 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Nêu tình hình việc làm và mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước. Hãy tìm hiểu và nhận xét tình hình việc làm ở địa phương em.

Câu 5 trang 95 SGK GDCD 11

Câu 5 trang 95 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 5 trang 95 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Trình bày phương hướng cơ bản nhằm giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay.

Câu 6 trang 95 SGK GDCD 11

Câu 6 trang 95 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 6 trang 95 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm?