Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh

Câu 1 trang 114 SGK GDCD 11

Câu 1 trang 114 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 1 trang 114 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay? Theo em tại sao phải tăng cường quốc phòng và an ninh?

Câu 2 trang 114 SGK GDCD 11

Câu 2 trang 114 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 114 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.

Câu 3 trang 114 SGK GDCD 11

Câu 3 trang 114 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 114 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

Câu 4 trang 114 SGK GDCD 11

Câu 4 trang 114 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 4 trang 114 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh.

Câu 5 trang 114 SGK GDCD 11

Câu 5 trang 114 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 5 trang 114 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là?