Bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Câu 1 trang 73 SGK GDCD 11

Câu 1 trang 73 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 1 trang 73 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa có gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó?

Câu 2 trang 73 SGK GDCD 11

Câu 2 trang 73 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 73 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Hãy nêu những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Theo em, đặc trưng nào được thể hiện rõ nhất trong thực tiễn cuộc sống hiện nay ở nước ta?

Câu 3 trang 73 SGK GDCD 11

Câu 3 trang 73 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 73 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Tại sao nói, nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan?

Câu 4 trang 73 SGK GDCD 11

Câu 4 trang 73 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 4 trang 73 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em hiểu thế nào là “quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa”?

Câu 5 trang 73 SGK GDCD 11

Câu 5 trang 73 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 5 trang 73 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Theo em, chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn so với các chế độ xã hội trước đây ở nước ta ở điểm nào?

Câu 6 trang 73 SGK GDCD 11

Câu 6 trang 73 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 6 trang 73 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Hãy nêu một vài biểu hiện về những tàn dư của xã hội cũ cần phải đấu tranh khắc phục ở nước ta hiện nay (hay ở địa phương mình). Là học sinh phổ thông, em có thể làm gì để khắc phục tàn dư đó?