Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Câu 1 trang 101 SGK GDCD 11

Câu 1 trang 101 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 1 trang 101 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Nêu tình hình môi trường ở nước ta hiện nay và nhận xét.

Câu 2 trang 101 SGK GDCD 11

Câu 2 trang 101 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 101 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Nêu mục tiêu, phương hướng cơ bản nhằm sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Câu 3 trang 101 SGK GDCD 11

Câu 3 trang 101 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 101 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Giả sử có một đàn voi rừng trong quá trình di chuyển chỗ ở đã tàn phá nhiều vườn tược, hoa màu, nguy hiểm hơn chúng đã giẫm chết và làm trọng thương nhiều người.

Câu 4 trang 101 SGK GDCD 11

Câu 4 trang 101 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 4 trang 101 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Trách nhiệm của em đối với việc bảo vệ tài nguyên, môi trường như thế nào?

Câu 5 trang 101 SGK GDCD 11

Câu 5 trang 101 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 5 trang 101 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Hãy kể về hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường mà em biết hoặc trực tiếp tham gia và cho biết ý nghĩa của hoạt động đó đối với bản thân.