Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa

Câu 1 trang 80 SGK GDCD 11

Câu 1 trang 80 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 1 trang 80 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Trong lịch sử xã hội loài người, nhà nước xuất hiện từ khi nào? Tại sao khi đó nhà nước xuất hiện?

Câu 2 trang 80 SGK GDCD 11

Câu 2 trang 80 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 80 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Giải thích tại sao nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị? Cho ví dụ minh họa?

Câu 3 trang 80 SGK GDCD 11

Câu 3 trang 80 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 80 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? Tại sao nói nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc?

Câu 4 trang 80 SGK GDCD 11

Câu 4 trang 80 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 4 trang 80 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có những chức năng cơ bản nào? Chức năng nào là cơ bản nhất? Tại sao?

Câu 5 trang 80 SGK GDCD 11

Câu 5 trang 80 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 5 trang 80 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Vai trò của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị ở nước ta như thế nào?

Câu 6 trang 80 SGK GDCD 11

Câu 6 trang 80 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 6 trang 80 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Mỗi công dân cần phải làm gì để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta?

Câu 7 trang 80 SGK GDCD 11

Câu 7 trang 80 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 7 trang 80 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em hãy nêu những ví dụ thể hiện Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Câu 8 trang 80 SGK GDCD 11

Câu 8 trang 80 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 8 trang 80 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Hãy nêu những việc làm của chính quyền địa phương nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân mà em biết.

Câu 9 trang 80 SGK GDCD 11

Câu 9 trang 80 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 9 trang 80 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh ở địa phương mình?