Bài 15: Chính sách đối ngoại

Câu 1 trang 118 SGK GDCD 11

Câu 1 trang 118 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 1 trang 118 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

Câu 2 trang 118 SGK GDCD 11

Câu 2 trang 118 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 118 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.

Câu 3 trang 118 SGK GDCD 11

Câu 3 trang 118 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 118 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.

Câu 4 trang 118 SGK GDCD 11

Câu 4 trang 118 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 4 trang 118 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?

Câu 5 trang 118 SGK GDCD 11

Câu 5 trang 118 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 5 trang 118 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ta có quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà em biết?

Câu 6 trang 118 SGK GDCD 11

Câu 6 trang 118 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 6 trang 118 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong những năm vừa qua.