Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Câu 1 trang 90 SGK GDCD 11

Câu 1 trang 90 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 1 trang 90 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?

Câu 2 trang 90 SGK GDCD 11

Câu 2 trang 90 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 90 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em hãy nêu những nội dung cơ bản của dân chủ trong các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Câu 3 trang 90 SGK GDCD 11

Câu 3 trang 90 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 90 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Theo em, dân chủ và tập trung, dân chủ và tự do, dân chủ và pháp luật có mâu thuẫn với nhau không? Tại sao?

Câu 4 trang 90 SGK GDCD 11

Câu 4 trang 90 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 4 trang 90 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em hãy phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Cho ví dụ minh họa?

Câu 5 trang 90 SGK GDCD 11

Câu 5 trang 90 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 5 trang 90 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Hãy nêu những ví dụ thể hiện dân chủ và thể hiện không dân chủ mà em biết.

Câu 6 trang 90 SGK GDCD 11

Câu 6 trang 90 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 6 trang 90 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ?